فصـــــــــــــــــل دو نفــــره ها............

فصـــــــــــــــــل دو نفــــره ها
شــــــــــــــروع شد
نوبت منـــــه که دستــــامو بذارم تو جیبـــــم و
هنـــزفری تو گــــــــــوشم
رو جــــــدول خیابــــــونا راه برم


/ 0 نظر / 116 بازدید