گفته باشم …

من درد میکشم اما تو چشمهایت را ببند،

سخت است بدانم میبینی و بی خیالی…

/ 1 نظر / 3 بازدید
شهرزاد121

گریه می کرد گرگ! وقتی دید سگ به خاطر تکه استخوانی لگد های چوپانرا تحمل میکند!