قصه ی عشق (معنی عشق)

بنام خدای عشق

هر کسی که جنبه نداره این رو نخونه من که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم آخه من هم عاشق یکی هستم(مدیر سایت)

سر کلاس درس معلم پرسید هی بچه ها کی میدونه عشق چیه؟

هیچ کس جوابی ندادهمه کلاس ساکت شده بودندهمه به هم دیگه نگاه می کردند

ناگهان لنا یکی از بچه های کلاس در حالی که اشک تو چشاش جمع شده بود آروم سرشو پایین انداخت

لنا سه روز بود با کسی حرف نزده بود.بغل دستیش نیوشا موضوع رو از ش پرسید.بغض لنا ترکیدو شروع کرد به گریه کردن معلم اونو دید و گفت: لنا جان تو جواب بده دخترم عشق چیه؟
لنا با چشمای قرمز پف کرده وبا صدای گرفته گفت:عشق؟
دوباره یه نیشخند زدو گفت:عشق... ببینم خانوم معلم شماتابحال کسی رو دیدی که بهت بگه عشق چیه؟
معلم مکث کردو جواب داد:خب نه ولی الاندارم از تو می پرسم
لنا گفت:بچه ها بذارید یه داستانی رو از عشق براتون تعریفکنم تا عشق رو درک کنید نه معنی شفاهیشو حفظ کنید
و ادامه داد:من شخصی رو دوستداشتم و دارم از وقتی که عاشقش شدم با خودم عهد بستم که تا وقتی که نفهمیدم از منمتنفره بجز اون شخص دیگه ای رو توی دلم راه ندم برای یه دختر بچه خیلی سخته که بهیه چنین عهدی عمل کنه. گریه های شبانه و دور از چشم بقیه به طوریکه بالشم خیس می شداما دوسش داشتم بیشتر از هر چیز و هر کسی حاضر بودم هر کاری براش بکنم هر کاری ..
من تا مدتی پیش نمی دونستم که اونم منو دوست داره ولی یه مدت پیش فهمیدم اونحتی قبل ازاینکه من عاشقش بشم اون عاشقم بوده چه روزای قشنگی بود.
اس ام اسبازی های شبانه صحبت های یواشکی ما باهم خیلی خوب بودیم عاشق هم دیگه بودیم از تهقلب همدیگرو دوست داشتیم و هر کاری برای هم می کردیم من چند بار دستشو گرفتم یعنیاون دست منو گرفت خیلی گرم بودن عشق یعنی توی سردترین هوا با گرمی وجود یکی گرم بشیعشق یعنی حاضر باشی همه چیزتو به خاطرش از دست بدی عشق یعنی از هر چیزو هر کسی بهخاطرش بگذری.
اون زمان خانواده های ما زیاد باهم خوب نبودن اما عشقم بهم گفت کهدیگه طاقت ندارم و به پدرم موضوع رو گفت پدرم ازین موضوع خیلی ناراحت شد فکر نمیکرد توی این مدت بین ما یه چنین احساسی پدید بیاد ولی اومده بود،
پدرم می خواستعشق منو بزنه ولی من طاقت نداشتم نمی تونستم ببینم پدرم عشق منو می زنه رفتم جلویدست پدرم و گفتم پدر منو بزن اونو ول کن خواهش می کنم بذار بره بعد بهش اشاره کردمکه برو اون گفت لنا نه من نمی تونم بذارم که بجای من تورو بزنه من با یه لگد اونوبه اونطرف تر پرتاب کردم و گفتم بخاطر من برو ... و اون رفت و پدرم منرو به رگبارکتک بست عشق یعنی حاضر باشی هر سختی رو بخاطر راحتیش تحمل کنی.
بعد از اینموضوع عشق من رفت ما بهم قول داده بودیم که کسی رو توی زندگیمون راه ندیم اون رفت واز اون به بعد هیچکس ازش خبری نداشت اون فقط یه نامه برام فرستاد که توش نوشته شدهبود: لنای عزیز همیشه دوست داشتم و دارم من تا آخرین ثانیه ی عمر به عهدم وفا میکنم منتظرت می مونم شاید ما توی این دنیا بهم نرسیم ولی بدون عاشقا تو اون دنیا بهممی رسن پس من زودتر می رمو اونجا منتظرت می مونم خدا نگهدار گلکم مواظب خودت باش
دوستدار تو ب.ش))
لنا که صورتش از اشک خیس بود نگاهی به معلم کردو گفت: خبخانم معلم گمان می کنم جوابم واضح بود
معلم هم که به شدت گریه می کرد گفت:آرهدخترم می تونی بشینی
لنا به بچه ها نگاه کرد همه داشتن گریه می کردن ناگهان درباز شد و ناظم مدرسه داخل شد و گفت: پدرو مادر لنا اومدن دنبال لنا برای مراسم ختمیکی از بستگان
لنا بلند شد و گفت: چه کسی ؟
ناظم جواب داد: نمی دونم یه پسرجوان
دستهای لنا شروع کرد به لرزیدن پاهاش دیگه توان ایستادن نداشت ناگهان رویزمین افتاد و دیگه هم بلند نشد.
آره لنای قصه ی ما رفته بود، رفته بود پیش عشقشومن مطمئنم اون دوتا توی اون دنیا بهم رسیدن

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید