بــیا و معجــزه کن ... آغوشت که باشد


بــیا و معجــزه کن ...

آغوشت که باشد

غــروب هــای دلـــگیــرِ پــاییــز هم

دلـچــسب مــی شود

ایــن روزهـا

آرزوی پنهـــانی ام هــمیــن است
یک شـبی

همـــه ی خــودم را

در آغـــوشــت پـــیــدا کـــــنم !!


/ 0 نظر / 321 بازدید