بیز حسین عاشیقیوک

بیز حسین عاشیقیوک عالمه اعلان اولسون/بیزه ایراد ادنین خانه سی ویران اولسون

/ 1 نظر / 5 بازدید
SiNA Hp

کفشهایت نت می نویسند ، روی خطوط لال پیاده رو ، با سکوتی بین هر گام که زمین را نگران می کند تمام خیابان انگشت به دهان ایستاده اند ، حتی گنجشک ها میخکوب می شوند ، وقتی که سمفونی عبور تو جاریست [گل][گل][گل]