...تو معنی طاقت را میدانی مگه نه؟؟؟

مے گوینـد قِسمتـــ نیستـــ حِکمَتـــ استـــ ...

خدایـا مـَن معنیِ قِسمتـ و حِکمَتـــ را نمے دانمــ امـا تـو معنےِ طاقَتــــ را مے دانـی ...

مـَگــَه نــه ؟؟؟

/ 0 نظر / 32 بازدید